Dự đoán sớm về MVP tại NBA sử dụng PPH
Trong thể thao, ngay cả trước khi Mùa giải bắt